ค่าย Hualaem October Camps 2019

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมมีปรัชญาการพัฒนาหัวแหลม ให้พวกเราได้พัฒนาเป็นคนดี มีปัญญาและสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

ค่ายหัวแหลมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ เรียนรู้ลึกซึ้งด้วยตนเอง ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น มีความรอบรู้ และมีความสามารถในการเรียนที่สูงขึ้นอย่างแท้จริง

ค่ายหัวแหลมตุลาคม 2019 นี้ จะจัดที่บ้านหัวแหลม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-10 และ 10-14 ตุลาคม 2562

ใบประกาศ 2019 October Camps

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร                 วันพุธที่ 7 สิงหาคม2562
หมดเขต                 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 
ประกาศผล             วันจันทร์ที่ 9กันยายน 2562
ยืนยันการเข้าค่าย   วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
กำหนดวันเข้าค่าย  ค่าย-1 วันที่ 6 -10 ตุลาคม 2562
                              ค่าย-2 วันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562

หลักสูตรที่เปิด ได้แก่

หลักสูตร Hualaem Development-1 (HD-1)  ช่วง ค่าย-1 ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2562 – สำหรับนักเรียนใหม่ทุกคนให้ค้นพบตัวเองและปรับสู่การเรียนรู้แบบหัวแหลม

หลักสูตร Hualaem English Enhancement-1 (HE-1) ช่วง ค่าย-2 ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562  – สำหรับนักเรียนใหม่ทุกคน เรียนต่อจากHD-1 เป็นหลักสูตรแรกสำหรับการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแบบหัวแหลม

หลักสูตร Hualaem Academy Preparation (HA-Prep) ช่วง ค่าย-1 ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2562 – สำหรับนักเรียนหัวแหลมตั้งแต่ชั้นม.3 ขึ้นไป เพื่อตรียมความพร้อมสำหรับการไปเรียน Hualaem Academy (HA) ใน Summer Camps 2020

หลักสูตร “เป้าหมายสู่การเรียนที่สูงขึ้นและการสอบทุน” ช่วง ค่าย-2 ระหว่างวันที่ 10-14ตุลาคม 2562 – สำหรับพี่หัวแหลมมัธยมปลายที่จะฝึกการตั้งเป้าหมายการวางแผน เพื่อการเรียนต่อ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆและการหาทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อในหรือต่างประเทศ เป็นต้น

หลักสูตร Hualaem Service (HS) หัวแหลมสร้างคุณประโยชน์  ทั้ง ค่าย-1 และ ค่าย-2 ระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2562 – สำหรับพี่ๆ และ นักเรียนหัวแหลม ได้มาเรียนรู้ที่ลึกขึ้นในบทบาทพี่จัดค่าย พี่ทีม ผู้ช่วยพี่ทีม ผู้ช่วยครู พี่ทีมในห้องเรียน และผู้ช่วยพี่ทีมในห้องเรียน และเป็นโอกาสสร้างความสำนึกการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น (Community service) ได้แก่

 • หลักสูตร พี่จัดทีมจัดบ้าน Camp Organizer ช่วงก่อนเปิดค่าย 5–6 ตุลาคม 2562 – สำหรับพี่ๆมาจัดทีมจัดบ้านให้น้องๆ ใน ค่าย-1 และ ค่าย-2 และเตรียมความพร้อมค่าย
 • หลักสูตร พี่ทีมค่าย หรือผู้ช่วยพี่ทีมค่าย – สำหรับ พี่ๆ หัวแหลม มาเป็น พี่ทีม หรือ ผู้ช่วยพี่ทีม ในค่าย-1 และ ค่าย-2
 • หลักสูตร TA ผู้ช่วยครู – สำหรับพี่หัวแหลมที่พร้อมมาช่วยครูฝึกบทบาทผู้ช่วยครูตามแต่ละหลักสูตร TA-HD-1, TA-HE-1, TA-HA-Prep, TA-เป้าหมายสู่การเรียนที่สูงขึ้นและการสอบทุน
 • หลักสูตร พี่ทีมในชั้นเรียน(Group Leader – GL) – สำหรับพี่หัวแหลมมาช่วยครูในชั้นเรียนในบทบาทพี่ทีมชั้นเรียนในหลักสูตร GL-HD-1, GL-HE-1, GL-HA-Prep,GL-เป้าหมายสู่การเรียนที่สูงขึ้นและการสอบทุน
 • หลักสูตร ผู้ช่วยพี่ทีมในชั้นเรียน(Assistant Group Leader – AGL) – สำหรับนักเรียนหัวแหลมมาช่วยครูในชั้นเรียนในบทบาทผู้ช่วยพี่ทีมชั้นเรียนในหลักสูตร GL-HD-1,GL-HE-1, GL-HA-Prep, GL-เป้าหมายสู่การเรียนที่สูงขึ้นและการสอบทุน

ผู้มีสิทธิ์สมัครค่ายหัวแหลม ค่ายตุลาคม 2019 จะรับสมัครนักเรียนหัวแหลมรุ่นใหม่เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาหัวแหลมและนักเรียนหัวแหลมปัจจุบัน เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาหัวแหลมต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

 1. นักเรียนหัวแหลมปัจจุบัน หมายถึง นักเรียนหัวแหลมที่เคยเข้าค่ายหัวแหลม-เชียงของหรือ ค่ายระยะยาว 4-5 วันที่เคยจัดที่โรงเรียน สามารถสมัครได้ 1 หรือ 2 ค่าย  ในหลักสูตรต่าง ๆ
  • กรณี นักเรียนหัวแหลม ม.2ที่มีความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษและด้านวิชาการ แต่ยังไม่ได้สิทธิ์สมัคร เข้า HA-Prep หรือ“เป้าหมาย….” ก็สามารถติดต่อปรึกษาครูเป็นเฉพาะรายบุคคลเพื่อขออนุญาตลงในหลักสูตรที่เหมาะสมได้
  • กรณี นักเรียนหัวแหลมที่ได้เรียน HD-1 และ HE-1 แล้ว แต่ยังไม่ได้สิทธิ์สมัครเข้า HA-Prep หรือ“เป้าหมาย….” ก็ให้สมัครในหลักสูตร หัวแหลมสร้างคุณประโยชน์ ในบทบาทพี่ทีมในชั้นเรียน หรือ ผู้ช่วยพี่ทีมในชั้นเรียน ในหลักสูตร HD-1, HE-1 ได้
 2. นักเรียนใหม่ หมายถึง นักเรียนที่สมัครมาค่ายหัวแหลม-เชียงของเป็นครั้งแรก ให้สมัครทั้ง2 ค่าย ระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2562 ในหลักสูตร Hualaem Development-1(HD-1) และ Hualaem English Enhancement-1 (HE-1)

เอกสารการสมัคร (1 คน สมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร)

 1. ใบสมัครค่ายหัวแหลม 1A (สำหรับทุกคนที่สมัครค่าย)
 2. ใบสมัครค่ายหัวแหลม 2A (นักเรียนใหม่ใช้2A-นร.ใหม่, หัวแหลมปัจจุบันใช้ 2A-นร.หัวแหลมเก่า)
 3. หนังสือคำยินยอมจากพ่อหรือ แม่ หรือ ผู้ปกครอง (อยู่ท้ายใบสมัคร 2A)
 4. รูปถ่าย(รูปนักเรียนปัจจุบัน) ติดในใบสมัคร 2A
 5. ใบข้อเขียน(แยกตามหลักสูตรที่สมัคร หลักสูตรละ 1 ใบ)
 6. ใบแสดงผลการเรียน(ใบ ปพ.1) สำเนา

***Download ใบสมัครได้ที่นี่***

เอกสารประกอบการสมัคร – Hualaem October Camp 2019 

การสมัคร

 1. สมัครทาง www.hualaem.or.th
 2. สมัครทางอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th   พร้อม attach ไฟล์ 1A,2A (สแกนได้), ไฟล์ข้อเขียนตามหลักสูตร, สำเนาใบปพ.1 (สแกนได้)

การตอบยืนยันการได้รับเอกสาร 

จะมีการตอบยืนยันให้ผู้สมัครว่า “ได้รับเอกสารสมัคร” หากไม่ได้รับตอบให้ทำการสมัครซ้ำหรือสอบถามทางอีเมล์หรือโทรพี่ตาล 092-4289112 หรือ 02-2593570

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถส่งทางอีเมล์จะสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือ โทรสาร 

ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อเตรียมผู้รับเอกสาร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS มาที่    มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม 197 สุขุมวิท 31(สวัสดี) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110  หรือส่งโทรสารมาที่ มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม โทรสาร: 02-2593570

ค่าใช้จ่าย

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นนักเรียนได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาให้เป็นคนดีมีปัญญา สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม จากมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม จึงไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเข้าค่ายเช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสารอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าอาหารตลอดค่าย เป็นต้น

ให้นักเรียนเตรียมเงินส่วนตัวที่จะเป็นค่าขนมค่าซักรีดเสื้อผ้า หรือเพื่อซื้อของส่วนตัวอื่น ๆ

การเดินทางมาค่าย การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

นักเรียนจะเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับค่ายโดยมากับผู้ปกครอง หรือ ครูที่โรงเรียน หรือ มาพร้อมเพื่อน ๆ(เดินทางด้วยตัวเอง) นักเรียนที่เดินทางเป็นหมู่คณะให้ติดต่อกับโรงเรียนซึ่งจะสามารถจัดรถและครูมาส่งและรับกลับได้

Posted in Announcement.