ค่าย Hualaem Summer Camps 2020 (นักเรียนใหม่)

ค่ายหัวแหลม 2020 เป็น โปรแกรมพัฒนาช่วงปิดภาคการศึกษา ( Summer Camps) ที่ให้นักเรียนจากจังหวัดต่าง ๆได้มาเจอกัน มาอยู่ด้วยกัน เรียนรู้และพัฒนาร่วมกันให้เป็นคนดี มีปัญญา และสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

ค่ายหัวแหลม เป็นค่ายที่มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมเป็นผู้จัดขึ้น นักเรียนจะได้เรียนโดยตรงจากผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯที่เป็นอดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) และอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (Colombo Plan Scholarship)

นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Whole person) ได้ฝึกเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนได้ด้วยวิธีของตนเอง(Independent learner) ฝึกการมีสังคม การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความสุขในการเรียน

นักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่ไม่มีในโรงเรียนปกติ โดยเริ่มจากหลักสูตรที่เตรียมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Hualaem Development)  ตามด้วยหลักสูตรเพิ่มความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ที่สูงขึ้น (Hualaem English Enhancement) และหลักสูตรเตรียมให้มีความรอบรู้มีความพร้อมไปสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย (Hualaem Academy)

ใบประกาศ 2020 Summer Camps

การรับสมัครนักเรียนใหม่

นักเรียนในปีการศึกษา 2563 กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีผลการเรียนดี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีขึ้นเก่งขึ้น และเป็นคนที่มีประโยชน์

จำนวนที่รับ

ประมาณ 60 คน (รับจำนวนจำกัด จากทุกจังหวัด)

ปี 2020 นี้ ค่ายหัวแหลมมีกิจกรรมในหลักสูตรต่างๆ สำหรับ นักเรียนใหม่ ให้เข้าร่วมจำนวน  2 หลักสูตร ที่บ้านหัวแหลม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดังนี้

Hualaem Development-1 (HD-1)                     ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2562

Hualaem English Enhancement-1 (HE-1)      ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562

ค่าเล่าเรียน

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนพัฒนาหัวแหลมจากมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสารอุปกรณ์ค่าที่พัก ค่าอาหารตลอดค่าย นักเรียนสามารถเตรียมเงินส่วนตัวเพื่อเป็นค่าขนม ค่าซักรีดเสื้อผ้า ใช้ซื้อของส่วนตัวอื่น ๆ ได้

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร                 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  
หมดเขต                 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
ประกาศผล             วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563  
ยืนยันการเข้าค่าย   วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563  
กำหนดวันเข้าค่าย   วันเสาร์ที่ 18 เมษายน  –  วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2562

เอกสารการสมัคร

  1. ใบสมัครค่ายหัวแหลม 1a-2020 (นักเรียนใหม่)
  2. ใบสมัครค่ายหัวแหลม 2a-2020 (นักเรียนใหม่)
  3. หนังสือคำยินยอมจากพ่อ หรือ แม่ หรือผู้ปกครอง (อยู่ท้ายใบสมัคร 2A)
  4. รูปถ่าย (รูปนักเรียนปัจจุบัน) ติดในใบสมัคร 2A
  5. ใบข้อเขียนหลักสูตร HD-1
  6. ใบข้อเขียนหลักสูตร HE-1
  7. ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) สำเนา

***Download ใบสมัครได้ที่นี่***

เอกสารประกอบการสมัคร – Hualaem Summer Camp 2020 (นักเรียนใหม่)

การสมัคร

สมัครทางอีเมล์ มาที่ contact@hualaem.or.th  พร้อม attach ไฟล์ 1A, 2A (สแกนได้), ไฟล์ข้อเขียนตามหลักสูตร, สำเนาใบปพ.1 (สแกนได้)

การตอบยืนยันการได้รับเอกสาร

จะมีการตอบยืนยันให้ผู้สมัครว่า “ได้รับเอกสารสมัคร” หากไม่ได้รับตอบให้ทำการสมัครซ้ำหรือสอบถามทางอีเมล์หรือโทร พี่ตาล 092-4289112 หรือ 02-2593570

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถส่งทางอีเมล์ จะสมัครทางไปรษณีย์ EMS

ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อเตรียมผู้รับเอกสาร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS มาที่  มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม 197 สุขุมวิท 31 (สวัสดี) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

การเดินทางมาค่าย การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

นักเรียนจะเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับค่ายโดยมากับผู้ปกครอง หรือ ครูที่โรงเรียน หรือ มาพร้อมเพื่อน ๆ (เดินทางด้วยตัวเอง) นักเรียนที่เดินทางเป็นหมู่คณะให้ติดต่อกับโรงเรียนซึ่งจะสามารถจัดรถและครูมาส่งและรับกลับได้

Posted in Announcement.