ค่าย Hualaem Summer Camps 2020 (นักเรียนใหม่)

ค่ายหัวแหลม 2020 เป็น โปรแกรมพัฒนาช่วงปิดภาคการศึกษา ( Summer Camps) ที่ให้นักเรียนจากจังหวัดต่าง ๆได้มาเจอกัน มาอยู่ด้วยกัน เรียนรู้และพัฒนาร่วมกันให้เป็นคนดี มีปัญญา และสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ค่ายหัวแหลม เป็นค่ายที่มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมเป็นผู้จัดขึ้น นักเรียนจะได้เรียนโดยตรงจากผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯที่เป็นอดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) และอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (Colombo Plan Scholarship) นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Whole person) ได้ฝึกเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนได้ด้วยวิธีของตนเอง(Independent learner) ฝึกการมีสังคม การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความสุขในการเรียน นักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่ไม่มีในโรงเรียนปกติ โดยเริ่มจากหลักสูตรที่เตรียมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Hualaem Development)  ตามด้วยหลักสูตรเพิ่มความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ที่สูงขึ้น (Hualaem English Enhancement) และหลักสูตรเตรียมให้มีความรอบรู้มีความพร้อมไปสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย (Hualaem Academy) การรับสมัครนักเรียนใหม่ นักเรียนในปีการศึกษา 2563 กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีผลการเรียนดี […]

โครงการ คัดเลือกนักเรียนหัวแหลมเพื่อเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายหัวแหลมต่างประเทศ 2020

เปิดรับสมัครนักเรียนหัวแหลมเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนไปเข้าค่ายหัวแหลมต่างประเทศ 2020 โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้ เป็นนักเรียนหัวแหลมระดับมัธยมศึกษา ที่เคยเป็นพี่ทีมในชั้นเรียน ผ่านการปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่ทีม/ผู้ช่วยพี่ทีมในค่ายหัวแหลมเชียงของ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี เคยเรียน HA-Prep หรือ Hualaem Academy แล้ว มีความเชื่อมั่น สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนในต่างประเทศเป็นเวลา 3 อาทิตย์  และพร้อมที่จะกลับมาทำหน้าที่เป็นพี่หัวแหลมให้กับน้องหัวแหลมรุ่นต่อๆ ไป มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมจะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนหัวแหลมไปเข้าค่ายที่ต่างประเทศ โดยจะหารือกับนักเรียนเพื่อเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาที่ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศ ค่าเดินทางและค่ากินอยู่ในระหว่างเข้าค่าย และจะไปเข้าค่ายที่ต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 โครงการนี้ เป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม เจ้าของโครงการ เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสม ให้คำแนะนำการเลือกหลักสูตรการสมัคร การติดต่อ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศ และค่าเดินทางไปและกลับจากกรุงเทพถึงค่าย (เป็นเงิน ประมาณ 85,000.- บาท) The Johns Hopkins Center for Talented […]

ค่าย Hualaem October Camps 2019

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมมีปรัชญาการพัฒนาหัวแหลม ให้พวกเราได้พัฒนาเป็นคนดี มีปัญญาและสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ค่ายหัวแหลมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ เรียนรู้ลึกซึ้งด้วยตนเอง ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น มีความรอบรู้ และมีความสามารถในการเรียนที่สูงขึ้นอย่างแท้จริง ค่ายหัวแหลมตุลาคม 2019 นี้ จะจัดที่บ้านหัวแหลม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-10 และ 10-14 ตุลาคม 2562 กำหนดการรับสมัครรับสมัคร                 วันพุธที่ 7 สิงหาคม2562หมดเขต                 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกาศผล             วันจันทร์ที่ 9กันยายน 2562ยืนยันการเข้าค่าย   วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562กำหนดวันเข้าค่าย  […]