โครงการ คัดเลือกนักเรียนหัวแหลมเพื่อเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายหัวแหลมต่างประเทศ 2019

เปิดรับสมัครนักเรียนหัวแหลมระดับมัธยมศึกษา ที่เคยเป็นพี่ทีมในชั้นเรียน ผ่านการปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่ทีม/ผู้ช่วยพี่ทีมในค่ายหัวแหลมเชียงของ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี เคยเรียน HA-Prep หรือ Hualaem Academy แล้ว มีความเชื่อมั่น สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนในต่างประเทศเป็นเวลา 3 อาทิตย์ และพร้อมที่จะกลับมาทำหน้าที่เป็นพี่หัวแหลมให้กับน้องหัวแหลมรุ่นต่อๆ ไป มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมจะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนหัวแหลมไปเข้าค่ายที่ต่างประเทศ โดยจะหารือกับนักเรียนเพื่อเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาที่ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศ ค่าเดินทางและค่ากินอยู่ในระหว่างเข้าค่าย และจะไปเข้าค่ายที่ต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 โครงการนี้ เป็นความร่วมมือ 3  ฝ่าย   ประกอบด้วย มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม เจ้าของโครงการ เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสม ให้คำแนะนำการเลือกหลักสูตรการสมัคร การติดต่อ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศ และค่าเดินทางไปและกลับจากกรุงเทพถึงค่าย (เป็นเงิน ประมาณ 85,000.- บาท) The Johns Hopkins Center for Talented Youth เป็นผู้จัดค่าย CTY […]

หัวข้อกิจกรรมหัวแหลมวันเดียวที่โรงเรียน

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับ: ครู และ ผู้ปกครอง ลักษณะกิจกรรม: บรรยาย และถามตอบ   การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในศตวรรษที่21 (Key Focus for 21st Century Gifted Student Development) สำหรับ: นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 – ม.4 ลักษณะกิจกรรม: workshop 8.30 – 16.00 น. จำนวนนักเรียน: ประมาณ 30 – 60 คน   “เด็กเก่ง จะเป็นคนดี จะเพิ่มความสามารถและศักยภาพให้กับตนเอง ได้อย่างไร” ใน workshop นี้ นักเรียนจะได้ทบทวน ทำความเข้าใจ และเรียนรู้ใน ประเด็นและความหมายของ ความเก่ง ความสามารถพิเศษ (Giftedness) ความดี และนักเรียนเองจะค้นพบมันได้อย่างไร นักเรียนจะมีวิธีการหรือขบวนการที่จะเพิ่มความสามารถ เพิ่มศักยภาพ เพิ่มความดีให้กับตัวเองได้อย่างไร เป็นต้น […]

ค่าย Hualaem October Camp 2018

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม มีปรัชญาการพัฒนาหัวแหลม ให้พวกเราได้พัฒนาเป็นคนดี มีปัญญา และสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ค่ายหัวแหลมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ เรียนรู้ลึกซึ้งด้วยตนเอง ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น มีความรอบรู้ และมีความสามารถในการเรียนที่สูงขึ้นอย่างแท้จริง ค่ายหัวแหลม ตุลาคม 2018 นี้ จะจัดที่บ้านหัวแหลม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-10 และ 10-14 ตุลาคม 2561   กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 หมดเขต วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ประกาศผล วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ยืนยันการเข้าค่าย วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 กำหนดวันเข้าค่าย ค่าย-1 วันที่ 6 […]