โครงการ คัดเลือกนักเรียนหัวแหลมเพื่อเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายหัวแหลมต่างประเทศ 2018

เปิดรับสมัครนักเรียนหัวแหลมระดับมัธยมศึกษา ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี มีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้สังคม สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนหัวแหลมในต่างประเทศเป็นเวลา 3 อาทิตย์ ได้ผ่านการปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่ทีม/ผู้ช่วยพี่ทีมในค่ายหัวแหลมเชียงของ และพร้อมที่จะกลับมาทำหน้าที่เป็นพี่หัวแหลมให้กับน้องหัวแหลมรุ่นต่อไป ทางมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมจะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนหัวแหลมไปเข้าค่ายที่ต่างประเทศ โดยจะหารือกับนักเรียนเพื่อเลือกหลักสูตรที่เหมาะกับนักเรียนนั้นๆ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศ ค่าเดินทาง และค่ากินอยู่ในระหว่างเข้าค่าย โดยจะไปเข้าค่ายที่ต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 – 3 สิงหาคม 2561 โครงการนี้ เป็นความร่วมมือ 3  ฝ่าย   ประกอบด้วย มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสม และให้คำแนะนำและการสนับสนุนในการสมัคร ติดต่อ ขอวีซ่า ค่าใช้จ่ายเดินทางไปและกลับจากกรุงเทพถึงค่าย เป็นเงิน ประมาณ 85,000.- บาท The Johns Hopkins Center for Talented Youth ร่วมกับ ผู้ให้การสนับสนุน จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือเป็นค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ในค่าย เป็นเงินประมาณ 165,000.- บาท […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าค่าย Hualaem October Camps 2017

ประกาศยืนยันสิทธิ์การเข้าค่าย Hualaem October Camps 2017 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้ตอบรับยืนยันการเข้าค่ายและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ ดาวน์โหลดประกาศ การเดินทางไปบ้านหัวแหลมเชียงของ นักเรียนสามารถศึกษาการเดินทางไปบ้านหัวแหลมเชียงของได้จากบทความนี้ อ่านบทความ ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเลือกเข้าค่าย Hualaem October Camps 2017 ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ ดาวน์โหลดประกาศ

ค่าย Hualaem October Camp 2017

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมมีปรัชญาการพัฒนาหัวแหลม ให้พวกเราได้พัฒนาเป็นคนดี มีปัญญา และสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณมีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ค่ายหัวแหลมให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ เรียนรู้ลึกซึ้งด้วยตนเอง (Independent learner) มีการพัฒนาแบบองค์รวม (Whole Person Development) เพิ่มระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละคนให้สูงขึ้น มีความรอบรู้ และมีความสามารถในการเรียนที่สูงขึ้นอย่างแท้จริง ค่ายหัวแหลม ตุลาคม 2017 นี้ จะรับสมัครนักเรียนหัวแหลมทั้งเก่าและใหม่ ดังต่อไปนี้ นักเรียนหัวแหลมปัจจุบัน หมายถึง นักเรียนเก่าที่เคยเข้า ค่ายหัวแหลม-เชียงของ หรือ ค่าย 4-5 วัน ที่โรงเรียน ให้สมัครเข้าหลักสูตรต่อเนื่องที่เหมาะกับแต่ละคน นักเรียนใหม่ นักเรียนใหม่มาจากนักเรียนที่ไม่เคยเข้ากิจกรรมหัวแหลม และนักเรียนที่เคยเข้ากิจกรรมหัวแหลมวันเดียว สมัครมาค่ายหัวแหลม-เชียงของเป็นครั้งแรก โดยเริ่มที่หลักสูตร Hualaem Development-1 (HD-1) และ Hualaem English Enhancement-1 (HE-1) นักเรียนใหม่ (ไม่เคยเข้าค่ายหัวแหลม-เชียงของ) ได้แก่ กำหนดการสมัคร รับสมัคร วันศุกร์ที่ 1 กันยายน […]

เอกสารประกอบการสมัคร – Hualaem October Camps 2017

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ hualaem.me หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ contact@hualaem.or.th สำหรับทุกค่าย: ค่ายช่วงที่ 1 (6-10 ตุลาคม 2560): ค่ายช่วงที่ 2 (10-14 ตุลาคม 2560): หลักสูตรพัฒนาเป็น TA: