หัวข้อกิจกรรมหัวแหลมวันเดียวที่โรงเรียน


  1. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำหรับ: ครู และ ผู้ปกครอง

ลักษณะกิจกรรม: บรรยาย และถามตอบ

 

  1. การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในศตวรรษที่21

(Key Focus for 21st Century Gifted Student Development)

สำหรับ: นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 – ม.4

ลักษณะกิจกรรม: workshop 8.30 – 16.00 น.

จำนวนนักเรียน: ประมาณ 30 – 60 คน

 

  1. “เด็กเก่ง จะเป็นคนดี จะเพิ่มความสามารถและศักยภาพให้กับตนเอง ได้อย่างไร”

ใน workshop นี้ นักเรียนจะได้ทบทวน ทำความเข้าใจ และเรียนรู้ใน ประเด็นและความหมายของ ความเก่ง ความสามารถพิเศษ (Giftedness) ความดี และนักเรียนเองจะค้นพบมันได้อย่างไร นักเรียนจะมีวิธีการหรือขบวนการที่จะเพิ่มความสามารถ เพิ่มศักยภาพ เพิ่มความดีให้กับตัวเองได้อย่างไร เป็นต้น

สำหรับ: นักเรียนที่จัดว่าเป็นเด็กเก่งของโรงเรียน ในชั้น ม.1-3 และ ม.4  เช่น นักเรียนห้อง King / นักเรียนห้องเรียนพิเศษ / นักเรียนห้อง Smart / นักเรียนห้อง World Class เป็นต้น

ลักษณะกิจกรรม: workshop 1 วัน ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.

จำนวนนักเรียน: ประมาณ 30 – 60 คน

 

  1. การเรียนรู้ 3 ชั้น ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

โรงเรียนคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากแต่ละห้อง ชั้น ม.1 – 3 และ ม.4

ที่มีคุณสมบัติ เป็นนักเรียนที่ต้องการค้นพบวิธีเรียนโดยการพึ่งตนเอง ไม่มีความสุขในการพึ่งสถาบันกวดวิชา

มองหาวิธีการและขบวนการที่จะเพิ่มศักยภาพและความสามารถของตนเองให้มากขึ้น

ลักษณะกิจกรรม: workshop 8.30 – 16.00 น.

จำนวนนักเรียน: ประมาณ 30 – 60 คน

 

  1. การพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21

สำหรับ: นักเรียนที่เรียนดีจากความสามารถของตนเอง โดยไม่กวดวิชา

ลักษณะกิจกรรม: workshop 8.30 – 16.00 น.

จำนวนนักเรียน: ประมาณ 20 – 30 คน โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกจากแต่ละห้อง ชั้น ม.1 – 3 และ ม.4

โรงเรียนที่สนใจจะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน หรือ ครู และผู้ปกครอง สามารถแจ้งความสนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

Posted in Information.