แนะนำมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม เป็นองค์การสาธารณกุศล ที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้การศึกษาและพัฒนาแก่เด็ก เยาวชนที่ฉลาดหลักแหลม บุคคลที่ความสามารถพิเศษ และบุคคลทั่วไป

โดยมีปรัชญาว่า ให้ทุกคนที่มาร่วมงานกันได้ เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์ (ทั้งต่อตนเองให้มีการพัฒนาที่เจริญและก้าวหน้า ทั้งต่อผู้อื่นและสังคม และต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ)

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม เป็นองค์การสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 736 ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและวิทยากร จาก อดีตนักเรียนที่เรียนดีของประเทศ และได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เป็นเงินบริจาคจากกรรมการมูลนิธิฯ จากผู้ที่เห็นด้วยกับปรัชญาและการทำสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิฯ และจากผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน

กิจกรรมที่มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม จัดให้กับ เด็ก เยาวชน ครู และผู้ปกครอง เช่นการร่วมมือกับโรงเรียนจัดค่ายวันเดียวให้กับนักเรียนในโรงเรียน ในหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาขบวนการเรียนรู้และการคิดให้กับนักเรียน เช่น หลักสูตร “การค้นพบศักยภาพ และความสามารถของนักเรียนได้อย่างไร” และ หลักสูตร “เรียนรู้แบบหัวแหลม ในกิจกรรม Robot ไก่”

การจัดค่ายหัวแหลมช่วงปิดภาคการศึกษา เป็นเวลา 1 – 3 อาทิตย์  ให้กับนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ โดยมีทั้งหลักสูตรปรับพื้นฐานขบวนการเรียน (Hualaem Development) การเตรียมตัวภาษาอังกฤษ (Hualaem English) และการปรับขบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการโดยการมองภาพใหญ่ ภาพรวมและภาพความสัมพันธ์ของวิชาหลากสาขา (Hualaem Academy)

การเพิ่มโอกาสการพัฒนาให้กับนักเรียนหัวแหลมด้วยการให้ทุนสนับสนุนไปเข้าค่ายภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ เช่น Center for Talented Youth – Summer Camp ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา เช่น หลักสูตร “มนุษย์กับการเรียนรู้” และ หลักสูตร “ครูจะค้นพบศักยภาพและความสามารถของนักเรียนได้อย่างไร”

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา เช่น หลักสูตร “ผู้ปกครองจะค้นพบศักยภาพและความสามารถของลูกได้อย่างไร”