เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์

แนะนำมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม เป็นองค์การสาธารณกุศล ที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้การศึกษาและพัฒนาแก่เด็ก เยาวชนที่ฉลาดหลักแหลม บุคคลที่ความสามารถพิเศษ และบุคคลทั่วไป โดยมีปรัชญาว่า ให้ทุกคนที่มาร่วมงานกันได้ เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์ (ทั้งต่อตนเองให้มีการพัฒนาที่เจริญและก้าวหน้า ทั้งต่อผู้อื่นและสังคม และต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ)

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและวิทยากร จาก อดีตนักเรียนที่เรียนดีของประเทศ และได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เป็นเงินบริจาคจากกรรมการมูลนิธิฯ จากผู้ที่เห็นด้วยกับปรัชญาและการทำสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิฯ และจากผู้ปกครองของเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม จัดให้กับ เด็ก เยาวชน ครู และผู้ปกครอง เช่น

การร่วมมือกับโรงเรียนจัดค่ายวันเดียวให้กับนักเรียนในโรงเรียน ในหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาขบวนการเรียนรู้และการคิดให้กับนักเรียน เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ด้วยการเพิ่มและเติมในสิ่งที่ไม่มีในหลักสูตรให้กับนักเรียน เช่น หลักสูตร “การค้นพบศักยภาพ และความสามารถของนักเรียนได้อย่างไร” และ หลักสูตร “เรียนรู้แบบหัวแหลม ในกิจกรรม Robot ไก่”

การบรรยายเรื่อง “ความรู้ ความสามารถ อยู่ที่ไหน” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เข้าใจความลึกซึ้งของขบวนการเรียนรู้ในตัวนักเรียน เช่น การบรรยายให้นักเรียน ม.6 ทั้งโรงเรียน ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

การจัดเป็นค่ายหัวแหลมช่วงปิดภาคการศึกษา เป็นเวลา 1 – 3 อาทิตย์ ให้กับนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา เช่น หลักสูตร “มนุษย์กับการเรียนรู้” และ หลักสูตร “ครูจะค้นพบศักยภาพและความสามารถของนักเรียนได้อย่างไร”

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา เช่น หลักสูตร “ผู้ปกครองจะค้นพบศักยภาพและความสามารถของลูกได้อย่างไร” เป็นต้น

โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสำรองวันเวลาสำหรับการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ได้ที่

มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม อีเมล contact@hualaem.or.th