เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์

ปรัชญาของมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม ให้ทุกคนที่มาร่วมงานกันได้เป็นคนดี มีปัญญา และสร้างคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองให้มีการพัฒนาที่เจริญและก้าวหน้า ทั้งต่อผู้อื่นและสังคม และต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ