เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนเข้าค่ายหัวแหลม รุ่นใหม่ 2566

ค่ายหัวแหลม 2023 เป็น โปรแกรมพัฒนาช่วงปิดภาคการศึกษา (Summer Camps) ที่ให้นักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ได้มาเจอกัน มาอยู่ด้วยกัน เรียนรู้และพัฒนาร่วมกันให้เป็นคนดี มีปัญญา และสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณ มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อทุกสิ่งที่แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

ค่ายหัวแหลม เป็นค่ายที่ มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมเป็นผู้จัดขึ้น นักเรียนจะได้เรียนโดยตรงจากผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ที่เป็นอดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) และ อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (Colombo Plan Scholarship)

นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองแบบองค์รวม (Whole person) ได้ฝึกเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนได้ด้วยวิธีของตนเอง(Independent learner) ฝึกการมีสังคม การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความสุขในการเรียน

นักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่ไม่มีในโรงเรียนปกติ โดยเริ่มจากหลักสูตรที่เตรียมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Hualaem Development)  ตามด้วยหลักสูตรเพิ่มความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ที่สูงขึ้น (Hualaem English Enhancement) และหลักสูตรเตรียมให้มีความรอบรู้ มีความพร้อมไปสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย (Hualaem Academy)

สถานที่จัดค่าย บ้านหัวแหลม-เชียงของ ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

การรับสมัครนักเรียนใหม่

นักเรียนในปีการศึกษา 2565 กำลังเรียนอยู่ ชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีผลการเรียนดี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีขึ้น เก่งขึ้น และเป็นคนที่มีประโยชน์ และได้รับการเสนอให้เข้าค่ายหัวแหลม จาก พี่หัวแหลม หรือ พ่อแม่หัวแหลม หรือ ครู ที่โรงเรียน ตามลักษณะต่อไปนี้

เป็นคนลงมือทำ / คิดถึงส่วนรวม ก้าวไปด้วยกัน / กล้าลอง / เปิดใจกับสิ่งใหม่ / สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง / จัดเวลาเพิ่มกิจกรรมให้กับตัวเองได้ / ตั้งใจฝึกเป็น “ผู้เรียนด้วยตนเอง” / สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง / มีผลการเรียน ชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ชั้น ป.6 เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.20

จำนวนที่รับ ประมาณ 60 คน (รับจำนวนจำกัด จากทุกจังหวัด)

หลักสูตร  นักเรียนใหม่สมัครเรียนทั้ง 2 หลักสูตร (รับเฉพาะนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนทั้ง 2 หลักสูตร)

Hualaem Development-1 (HD-1)                

Hualaem English Enhancement-1 (HE-1)     

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน – วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

ค่าเล่าเรียน นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนพัฒนาหัวแหลมจากมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสารอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าอาหารตลอดค่าย 

นักเรียนสามารถเตรียมเงินส่วนตัวเพื่อเป็นค่าขนม ค่าซักรีดเสื้อผ้า ใช้ซื้อของส่วนตัวอื่น ๆ ได้

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร             วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

หมดเขต              วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566  

ประกาศผล          วันพฤหัสที่  16 มีนาคม 2566  

ยืนยันการรับทุน    วันพฤหัสที่  16 มีนาคม – อังคาร 21 มีนาคม 2566

กำหนดวันเข้าค่าย วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน – วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

เอกสาร-ไฟล์ การสมัคร

  1. ไฟล์ 1A-นักเรียนสมัครขอรับทุนเข้าค่ายหัวแหลม 2566
  2. ใบอนุญาตเข้าค่ายหัวแหลม เมษายน 2566 จากพ่อ หรือ แม่ หรือ ผู้ปกครอง
  3. ไฟล์ใบข้อเขียนหลักสูตร HD-1
  4. ไฟล์ใบข้อเขียนหลักสูตร HE-1
  5. รูปสี (เห็นเต็มตัว ถ่ายจากมือถือได้) 
  6. ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 หรือ จากสมุดพก) สำเนา (สแกน หรือ ถ่ายรูป)
  7. สำเนาใบฉีดวัคซีน โควิท-19 (สแกน หรือ ถ่ายรูป)

การสมัคร

สมัครทางอีเมล์ มาที่ contact@hualaem.or.th พร้อมแนบไฟล์ ลำดับ 1-7 

การตอบยืนยันการได้รับเอกสาร

จะมีการตอบยืนยันให้ผู้สมัครว่า “ได้รับเอกสารสมัคร” หากไม่ได้รับตอบให้ทำการสมัครซ้ำ หรือสอบถามทางอีเมล หรือโทร  02-2593570 หรือติดต่อ พี่หัวแหลม ประสานค่าย

การเดินทางมาค่าย 

การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ นักเรียนจะเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับค่าย โดยมากับผู้ปกครอง หรือ ครูที่โรงเรียน หรือ มาพร้อมเพื่อนๆ (เดินทางด้วยตัวเอง)  นักเรียนที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ให้ติดต่อกับโรงเรียนซึ่งจะสามารถจัดรถและครูมาส่งและรับกลับได้